Najdeme vám ty nejlepší podmínky financování a pojištění u všech bank a pojišťoven

Hypotéky a úvěry

Všechny typy pojištění

Investice a možnosti

Insolvenční řízení


1

Spolupracujeme se všemi bankami

Hypotéky a úvěry

Hypotéka je již zavedenou součástí běžného života a kvalitní výběr ideálního řešení je velmi důležitý. Díky našim letitým zkušenostem a díky spolupráci se všemi bankami na trhu Vám dokážeme najít a zajistit tu nejvhodnější dostupnou hypotéku. Součástí naší práce je samozřejmě i následná péče a osobní servis.

Naši specialisté na finanční služby a hypoteční financování Vám pomohou dosáhnout Vašich snů. Plánujete nákup nového bytu, stavbu domu nebo rekonstrukci starší nemovitosti? Neváhejte se na nás obrátit a najdeme to nejlepší řešení na trhu mezi řadou bank a vyřídíme veškeré záležitosti.


2

Najdeme nejvýhodnější řešení

Všechny typy pojištění

Pojištění je nedílnou součástí každodenního života a zahrnuje širokou škálu povinných i volitelných možností. Nejběžněji se tak můžete setkat například s typy pojištění, jako jsou cestovní pojištění, pojištění vozidel, úrazové pojištění pojištění osob, životní pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (převážně nemovitého majetku), živelní pojištění, pojištění podnikání, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu a mnoho dalších.

Nabídka možností je velmi široká a pro správné zajištění je nejlepší využít služeb profesionálů. Proto Vás složitým světem pojištění rádi provedeme.


3

Pomůžeme vám dosáhnout finančního blahobytu

Investice a možnosti

Existuje mnoho různých možností a druhů investování, a volba investiční strategie by měla záviset na vašich finančních cílech, toleranci k riziku a investičním horizontu. Správným investováním můžete dosáhnout finančního blahobytu, zajistíte si potřebné rezervy do důchodového věku a ubráníte se inflaci.

Mezi nejznámější možnosti investic pak patří například akcie, dluhopisy, investiční fondy,ETF (Exchange-Traded Funds), nemovitosti, komodity, kryptoměny, penze a důchodové účty, forex, umělecká díla a sběratelské předměty, dividendové investice, důchodové fondy a další. Každý druh investování má své vlastní výhody a nevýhody a vyžaduje určitou úroveň znalostí a plánování. Je důležité konzultovat s finančním poradcem a pečlivě zvážit své cíle a rizikovou toleranci před zahájením jakékoliv investiční činnosti.


3

Postup krok za krokem

Insolvenční řízení

Chcete vědět, jaký má průběh insolvenční řízení?

Průběh insolvenčního řízení se dá zjednodušeně rozdělit do několika fází. Řízení o úpadku, kde soud rozhoduje, zda je dlužník skutečně v úpadku, řízení o způsobu řešení úpadku a nakonec samotná fáze zvoleného způsobu řešení. Samotný úpadek dlužníka je pak možné řešit třemi základními způsoby: konkursem, oddlužením nebo reorganizací.

Úpadek

Úpadek zákon definuje dle pomocných kritérií takto: v úpadku je dlužník, který má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Úpadek může mít dvě formy: platební neschopnost, která se vztahuje na fyzické osoby, které mají více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dní po splatnosti a tyto závazky nejsou schopny plnit, a  předlužení, které se týká právnických osob a podnikajících osob fyzických. Předlužený je dlužník tehdy, má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Zahájení insolvenčního řízení

Insolvenční řízení se zahájí na návrh dnem, kdy dojde příslušnému soudu. Věcně příslušné jsou pak soudy krajské. Právnické osoby a podnikající osoby fyzické mají dokonce povinnost na sebe insolvenční návrh podat bez zbytečného odkladu, jinak odpovídají za škodu způsobenou věřitelům. Insolvenční řízení soud oznámí do 2 hodin od doručení v insolvenčním rejstříku. Pokud návrh podává věřitel, rovnou doloží svou pohledávku a připojí její přihlášku.

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

Zahájení insolvenčního řízení má klíčové důsledky, které nastávají okamžikem zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku – pohledávky již nelze uplatnit žalobou, jedině přihláškou do řízení. Rovněž práva ze zajištění lze uplatňovat jen v režimu insolvenčního zákona. Exekuci a výkon rozhodnutí lze zahájit, nicméně je nelze provést.

Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm

Soud má vícero možností, jak s návrhem naložit. Pokud návrh neobsahuje podstatné náležitosti a nejsou doplněny ve stanovené lhůtě, nebo pokud je návrh nesrozumitelný a neurčitý, soud návrh odmítne. Stejné stanovisko zaujme, pokud bude návrh bezdůvodný – návrh například podá věřitel se šikanózním záměrem. Pokud bude návrh bezdůvodný, soud má oprávnění uložit pokutu ve výši až 500 000Kč a nový návrh lze podat až po uplynutí 6 měsíců. Pokud nebudou splněny předpoklady, například ten pro insolvenční řízení nejstěžejnější – dlužník není v úpadku, nebo za právnickou osobu převezme její dluhy nebo se za ni zaručí stát – soud návrh zamítne.

Rozhodnutí o úpadku

Soud svou činností bude prověřovat, zda je dlužník v úpadku, nebo zda mu úpadek alespoň hrozí. Pokud ano, ustanoví insolvenčního správce, stanoví datum a místo přezkumného jednání a konání schůze věřitelů. Následně vyzve věřitele, aby začali přihlašovat své pohledávky. Ustanovený insolvenční správce následně sestaví seznam přihlášených pohledávek a s dlužníkem je přezkoumá. O přezkumu pak vyhotoví zprávu a vše odešle soudu. Soud pak může schválit způsob oddlužení a nejčastěji se jedná o splátkový kalendář. Dlužník poté zasílá na účet insolvenčního správce určené splátky a dvakrát ročně předkládá soudu přehled svých příjmů.

Konec řízení

Řízení skončí u konkursu schválenou konečnou zprávou a rozvrhovým usnesením a u oddlužení rozhodnutím soudu o splnění oddlužení dojde i k osvobození od placení dalších pohledávek. Soud také může celé oddlužení zrušit nebo oddlužení neschválit a vyhlásit konkurs.

„Spolupráce s paní Černíčkovou byla vždy na úrovni a její nová společnost Infilo je toho důkazem.“

„Skvělá ochota a přístup při poradenství ohledně financování průmyslové výstavby.“

„Sjednání perfektních pojistných smluv pro naše klienty a pohotová reakce na zadání.“

„Pro naši developerskou společnost vždy nejlepší a nejrychlejší přehled o možnostech financování.“

„Vaše prosperita je našim cílem, Váš klid mysli je naší odměnou.“

„Vaše prosperita je našim cílem, Váš klid mysli je naší odměnou.“

Sjednejte si s námi online schůzku z pohodlí domova. Pomáháme klientům dosáhnout finančního blahobytu více než 15 let.